És causa d’extinció a Catalunya el matrimoni o convivència marital del cònjuge beneficiari de l’ús de l’habitatge familiar amb una altra persona?

Un dels conflictes més comuns respecte al dret d’ús de l’habitatge familiar es produeix quan, un cop atribuït l’ús de l’habitatge a un dels cònjuges, entra a residir en el mateix la nova parella del cònjuge beneficiari de l’ús.

Llegir més