Com i quan s’ha d’actualitzar la pensió d’aliments?

La pensió d’aliments ha de ser actualitzada anualment, i es contemplen vàries formules per a fer-ho. El més habitual és que la pròpia sentència especifiqui la data per a la seva actualització, prenent com a referència la variació de l’IPC des de la data de la sentència fins al mes anterior a l’actualització.
En el cas en què no s’hagi especificat data d’actualització en la sentència, poden dur-se a terme dues opcions. O bé actualitzar-la prenent com a referència la data en què es va dictar la sentència, o bé prendre com a referència l’1 de gener següent a la data de dictar-se la resolució.

Llegir més

El dret dels menors a ser escoltats en els procediments judicials

S’entén l’audiència del menor com un dret dels infants a ser escoltats en aquells procediments contenciosos de família com el divorci, la separació, la modificació de mesures o l’execució de sentències en els quals s’hagin de prendre decisions relatives a la seva guarda. Ara bé, s’han de complir una sèrie de requisits i circumstàncies per a que es pugui celebrar aquesta audiència, que analitzarem a continuació.

Llegir més