El divorci de mutu acord, judicial o davant notari?

A l’hora de tramitar el divorci, són molts els matrimonis que es plantegen si acudir al Jutjat o bé a la notaria.

Llegir més

Què he de saber abans de tramitar el divorci davant de notari?

Des que va entrar en vigor la Llei 15/2015 de 2 de juliol de jurisdicció voluntària, els notaris estan autoritzats per tramitar separacions i divorcis de mutu acord, sempre que es compleixin una sèrie de requisits.

 

Quins requisits he de complir per poder tramitar el divorci davant notari?

Serà imprescindible complir amb els següents requisits:
– Que el divorci es tramiti de mutu acord, és a dir, que els dos parts prestin el seu consentiment.
– Que no hi hagi fills menors d’edat o incapacitats.
– Que hagin transcorregut almenys tres mesos des de la celebració del matrimoni.

Llegir més