És causa d’extinció a Catalunya el matrimoni o convivència marital del cònjuge beneficiari de l’ús de l’habitatge familiar amb una altra persona?

Un dels conflictes més comuns respecte al dret d’ús de l’habitatge familiar es produeix quan, un cop atribuït l’ús de l’habitatge a un dels cònjuges, entra a residir en el mateix la nova parella del cònjuge beneficiari de l’ús.

Llegir més

La parella del meu ex cònjuge està residint en el domicili familiar, què puc fer?

Imaginem que, una vegada produïda la ruptura judicial dels cònjuges, se li atribueix a un d’ells l’ús de l’habitatge familiar i, al cap d’un temps, el cònjuge al qual li va ser atribuït l’ús comença a conviure amb la seva nova parella en aquest mateix domicili que va ser el familiar. Seria el cas d’un matrimoni en el qual tots dos cònjuges són titulars a parts iguals de l’habitatge i que, a conseqüència de la separació o el divorci, l’ús de la mateixa li va ser atribuït a només un d’ells.

Llegir més

Qui ha d’assumir les despeses de l’habitatge que ha estat atribuït en ús a un dels cònjuges?

L’habitatge familiar genera una sèrie de despeses que han de ser assumides pels cònjuges, com els subministraments d’aigua, gas, electricitat, internet, despeses de comunitat, manteniment i conservació de l’immoble , taxes d’escombraries, IBI, entre altres. Però després de la ruptura de la convivència, i quan l’ús de l’habitatge familiar ha estat atribuït a un dels cònjuges, sorgeix el dubte de qui ha d’assumir aquestes despeses i de quina manera.

Llegir més