Última reforma respecte a la pensió de viudetat en les parelles de fet

Recentment s’ha publicat en el BOE la reforma de les pensions i, entre elles, s’ha aprovat l’equiparació de les pensions de viudetat de les parelles de fet a la pensió de viudetat dels cònjuges dins del matrimoni.

La Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions, modifica l’article 221 de la Llei General de la Seguretat Social, el qual regula la Pensió de Viudetat en les parelles de fet. Amb aquesta modificació, s’elimina la limitació econòmica que impedia a molts/es supervivents de parella de fet a poder accedir a la pensió de viudetat per tenir uns ingressos superiors a la seva difunta parella.

Fins ara, la llei establia que només tenien accés a la pensió de viudetat aquelles persones que durant l’últim any abans de la defunció haguessin tingut uns ingressos inferiors als de la seva difunta parella, o bé si els seus ingressos eren menors a 1’5 vegades al Salari Mínim Interprofessional. Requisit que no es requereix en els matrimonis.

Amb aquesta modificació, i a partir de l’1 de gener de 2022, s’eliminen els requisits econòmics per poder accedir a la pensió de viudetat.

 

Retroactivitat jurídica

Amb caràcter excepcional s’obra un termini de dotze mesos per aquelles defuncions anteriors a l’1 de gener de 2022, per tal que les parelles supervivents de parella de fet puguin sol·licitar la pensió de viudetat, sempre i quan es segueixin complint els següents requisits:

  • Que el difunt compleixi en el moment de la defunció els requisits d’alta i cotització regulats a l’article 219 de la LGSS.
  • Que la parella supervivent i sol·licitant de la pensió pugui acreditar l’existència de parella de fet en el moment d ela defunció.
  • Que la parella supervivent i beneficiari de la pensió no tingui reconegut dret a la pensió contributiva de la Seguretat Social.

Recordar que aquesta mesura és retroactiva però no s’abonaran els endarreriments. És a dir, aquells sol·licitants que els hi hagi estat denegada la pensió en virtut de l’anterior llei podran tornar a sol·licitar la prestació, però no podran reclamar el que no han cobrat en els últims anys per haver estat la mateixa denegada. Així, en el cas de ser concedida, podran començar a percebre-la des del primer dia del mes següent a la data de la sol·licitud.

 

Quins requisits s’han de complir per a poder ser reconegut com a parella de fet a efectes de sol·licitar la pensió de viudetat?

L’article 221 de la LGSS estableix que es coneixerà com a parella de fet la constituïda, amb anàloga relació d’afectivitat a la conjugal, pels qui, no estant impedits per contraure matrimoni, no tinguin vincle matrimonial amb una altra persona ni constituïda parella de fet, i acreditin, mitjançant el corresponent certificat d’empadronament, una convivència estable i notòria amb caràcter immediat a la defunció del causat i amb una durada ininterrompuda no inferior a cinc anys. En el cas que hi hagi fills en comú, només hauran d’acreditar la constitució de la parella de fet mitjançant certificació de la inscripció en algun dels registres específics existents a les comunitats autònomes o ajuntaments, o mitjançant document públic on consti la constitució d’aquesta parella. En aquest últim cas, tant la inscripció com la formalització del document públic s’hauran d’haver produït amb una antelació mínima de dos anys respecte a la data de la mort del causant.

 

Si et trobes en alguna de les situacions que han estat exposades o tens dubtes sobre si pots o no sol·licitar la pensió de viudetat, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. Des de Legal&Familia analitzarem la teva situació de manera individualitzada.

 

 

Mariona Arpí, advocada a Legal&Familia.

 

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari